WNT-normen

De WNT maximeert de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector, behoudens overgangsrecht en eventuele uitzonderingen op grond van artikel 2.4 of 2.5 van de WNT op 100% van het ministersalaris.

Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur gelden andere, sectorale normen. De maxima worden jaarlijks geïndexeerd. De overzichten met de verschillende van toepassing zijnde maxima in de verschillende toepassingsjaren zijn hieronder te downloaden.