WNT in het kort

Onderstaande video geeft in twee minuten inzicht in de doelen en werking van de WNT.

Sinds 1 januari 2013 is er een Wet normering topinkomens. Deze wet is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders van publieke- en semipublieke instellingen, zoals: ziekenhuizen, scholen, publieke omroepen en woningcorporaties, gesubsidieerde instellingen en de gehele overheid.

De Wet normering topinkomens wil bovenmatige beloningen en te hoge ontslagvergoedingen van de hoogste bestuurders en toezichthouders tegengaan.

De bezoldiging van topfunctionarissen in 2015 was volgens de wet maximaal € 178.000. Dat is gelijk aan het salaris van een minister. Jaarlijks wordt dit bedrag aangepast aan de loonontwikkeling in het voorgaande jaar. Voor 2016 is de norm vastgesteld op € 179.000.

Van alle topfunctionarissen moeten de gegevens openbaar worden gemaakt in de jaarstukken van de instelling waarvoor zij werken. Hierin staan de inkomensgegevens en eventuele ontslagvergoedingen. Dit moet ook als de bezoldiging onder de norm is. Van de andere medewerkers worden deze gegevens alleen openbaar gemaakt als dit hoger is dan het jaarsalaris van de minister.

De jaarstukken worden gecontroleerd door de accountant van de instelling. Alle instellingen moeten de bezoldigingsgegevens ieder jaar uiterlijk 1 juli digitaal melden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is om de naleving van de wet te monitoren. Onderwijs- en zorginstellingen melden dit bij de eigen vakminister.

Voor het jaarlijks melden van de gegevens en voor meer informatie kunt u terecht op de website topinkomens.nl