Hoe bereken je de toepasselijke bezoldigingsnorm voor een topfunctionaris zonder dienstbetrekking? (t/m 2015)

Als de functie van topfunctionaris korter dan een vol kalenderjaar wordt waargenomen door een functionaris zonder dienstbetrekking, wordt de toepasselijke bezoldigingsnorm als volgt berekend:

x = (y * a * b) / 365

waarbij:

x = individuele maximumbezoldiging (ex. BTW)

y = toepasselijke maximum WNT-jaarnorm voor de desbetreffende functie

a = deeltijdfactor (bij fulltime functies: 1,0)

b = totaal aantal kalenderdagen (niet: werkdagen!) waarop de functie in het jaar is vervuld.

De wet gaat uit van vergoeding, inclusief doorbetaling bij verlof en verzuim. Hierbij geldt de norm naar rato van het dienstverband, op jaarbasis. Deze factoren komen terug in de berekening.

Variabele a is de deeltijdfactor van de functie (ten hoogste 1,0). Dit is de geldende deeltijdfactor. Deze wordt bepaald op basis van de gebruikelijke omvang van de functie.

Bij variabele b wordt de gewerkte periode in kalenderdagen afgezet tegen 365 kalenderdagen.