Stappenplan indien de deeltijdfactor niet is vastgelegd voor een topfunctionaris zonder dienstbetrekking (vanaf boekjaar 2020)

Bij onderstaand uitgewerkte stappenplan is van belang om te weten dat het de bedoeling is dat de deeltijdfactor is vastgelegd. Echter indien dit niet het geval is, kan de deeltijdfactor op onderstaande wijze bepaald worden door de instelling en door de accountant worden gecontroleerd.

Bij topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is de deeltijdfactor relevant vanaf de dertiende kalendermaand. In de eerste twaalf kalendermaanden geldt de in artikel 4 Uitvoeringsbesluit WNT vastgelegde normering, waarin een maximum wordt gesteld aan het te factureren maandbedrag en het te factureren uurtarief. Het navolgende is derhalve alleen van toepassing vanaf de dertiende kalendermaand van de functievervulling zonder dienstbetrekking.

Bij een topfunctionaris zonder dienstbetrekking worden doorgaans alleen de gewerkte uren (= productieve) in rekening gebracht. Feestdagen, vakantie, verzuim en overige improductieve uren (o.a. opleiding, acquisitie) worden, in tegenstelling tot topfunctionarissen met een dienstbetrekking, niet doorbetaald.

Improductieve uren zullen in de regel niet vergoed worden. Indien improductieve uren echter wel worden vergoed, is er geen verschil in berekening van de deeltijdfactor met de topfunctionaris in dienstbetrekking. Zie: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/hoe-wordt-de-deeltijdfactor-bepaald

Indien bij een topfunctionaris zonder dienstbetrekking de improductieve uren niet worden vergoed (wat in de regel het geval zal zijn), dan wordt de deeltijdfactor vanaf het boekjaar 2020 als volgt bepaald:

Deel het aantal productieve (over het algemeen zijn dit de gedeclareerde uren) uren door het gebruikelijke aantal uren voor een voltijds dienstbetrekking. Hierbij dient vanaf het boekjaar 2020 voor de bepaling van het aantal uren voor een voltijds dienstverband gerekend te worden met de norm voor productieve uren zoals jaarlijks wordt vastgelegd in de Handleiding Overheidstarieven (HOT). De HOT wordt jaarlijks geactualiseerd en gepubliceerd.

Uitgaande van een voltijds werkweek van 36 uur is het aantal productieve uren over het boekjaar 2020 1415 uur en voor het boekjaar 2021 is dat 1410 uur. Een 38-urige en een 40-urige werkweek moeten naar rato worden gecorrigeerd en rekenkundig worden afgerond zoals in onderstaande tabel voor deze jaren is uitgewerkt.

Boekjaar 2020

Boekjaar 2021

Voltijdse werkweek

Productieve uren (afgerond)

Productieve uren (afgerond)

36 uur

1415

1410

38 uur

1494

1488

40 uur

1572

1567

Voorbeeld van de berekening van de deeltijdfactor voor het boekjaar 2020:

Een interim-topfunctionaris heeft 1000 uur gewerkt in een kalenderjaar. Binnen de betreffende WNT-instelling is de gebruikelijke omvang van een voltijds dienstverband 36 uur per week. Het aantal bijbehorende productieve uren is 1415. De deeltijdfactor is dan 1000:1415= 0,71 fte.
 

Let op: Tot en met boekjaar 2019 wordt gerekend met 1440 productieve uren bij een 38-urige voltijds werkweek.