Welke instellingen hoeven geen gegevens openbaar te maken? (vanaf kalenderjaar 2017)

Voor bepaalde WNT-instellingen geldt een verantwoordingsvrijstelling. Zij hoeven in het geheel geen WNT-verantwoording op te nemen in de jaarrekening. Het gaat om (zeer) kleine semipublieke instellingen die voldoen aan alle van de volgende vier criteria:

  • de instelling is een privaatrechtelijke rechtspersoon,
  • de totale brutoloonsom van de instelling bedraagt tot 1 januari 2023 maximaal € 160.000 en vanaf 1 januari 2023 maximaal € 175.000 per kalenderjaar,
  • er zijn bij de instelling geen topfunctionarissen, niet zijnde lid van een hoogste toezichthoudend orgaan, tegen betaling of vergoeding werkzaam anders dan op grond van een dienstbetrekking, en
  • de instelling heeft niet al op grond van andere wet- en regelgeving, een besluit of overeenkomst een verplichting om de jaarrekening door een accountant te laten controleren (d.m.v. een controleverklaring).