Wordt een transitievergoeding als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoeding) beschouwd?

Uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit een wettelijk voorschrift vallen voor de toepassing van de WNT buiten de definitie van uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband en worden dus niet door de WNT genormeerd. Dat geldt voor de transitievergoeding indien en voor zover daar recht op bestaat ingevolge het artikel 673 van Boek 7 BW bij een ontslag op initiatief van de werkgever. Een zogenoemde gelijkwaardige voorziening, als bedoeld in artikel 673b van Boek 7 BW, is alleen uitgezonderd van normering van de WNT-ontslagvergoeding zoals neergelegd in artikel 2.10, eerste lid, en artikel 3.7, eerste lid, van de WNT, voor zover deze rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemene bepaling van een cao, een andere met vakbonden overeengekomen collectieve regeling of een wettelijk voorschrift.