Hoe moet worden omgegaan met de toerekening van bezoldigingscomponenten en geldt dit ook bij de afkoop van vakantiedagen aan een kalenderjaar?

Een bezoldigingscomponent moet voor de toetsing aan het toepasselijk bezoldigingsmaximum worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin deze component in de salarisadministratie wordt verwerkt of, als de functionaris niet via de salarisadministratie wordt uitbetaald, aan het jaar waarin de component ten laste van het resultaat van de rechtspersoon of instelling komt.

Een uitzondering op dit uitgangspunt is gemaakt voor de situatie dat de bezoldigingscomponent betrekking heeft op een ander kalenderjaar dan waarin deze in de salarisadministratie wordt verwerkt dan wel ten laste van het resultaat van de rechtspersoon of instelling komt. In dat geval mag de bezoldigingscomponent – voor de toetsing aan het toepasselijk bezoldigingsmaximum – worden toegerekend aan dat jaar. Dit betekent dat de afkoop van vakantiedagen mag worden toegerekend aan het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Dit is alleen van belang, indien in het jaar van uitbetaling het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum vanwege deze uitbetaling wordt overschreden en de toerekening aan een ander jaar niet alsnog tot een overschrijding van het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum in dat eerdere jaar leidt.