In hoeverre vallen werkgeversbijdragen aan sociale verzekeringen en andere regelingen onder de bezoldiging?

Werkgeversbijdragen aan sociale en aanvullende verzekeringen waaraan de (top)functionaris verplicht moet deelnemen op grond van een wet of algemeen verbindend verklaarde cao, worden niet tot de bezoldiging gerekend.

Werkgeversbijdragen aan sociale verzekeringen of regelingen waaraan de topfunctionaris vrijwillig deelneemt, of die volgen uit een eigen regeling van de instelling, worden wèl tot de bezoldiging en specifiek tot de beloning gerekend, tenzij deze vallen onder de werkkostenregeling. Voorbeelden van vrijwillige verzekeringen zijn particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die recht geven op een uitkering bij invaliditeit, ziekte of ongeval, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering, tenzij die premies onder de werkkostenregeling zijn gebracht. Of daadwerkelijk aanspraak wordt gemaakt op die verzekeringen, is niet relevant.