Moeten WNT-gegevens digitaal worden gemeld?

Met ingang van 2017 geldt de verplichting om WNT-gegevens digitaal te melden, niet meer voor alle instellingen. De digitale meldtool van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opgeheven.
Instellingen die hun WNT-gegevens voorheen via www.topinkomens.nl, dan wel via DigiMV van CIBG moesten melden, hoeven dit vanaf het kalenderjaar 2017 niet meer te doen. Voor cultuur- en media-instellingen en woningbouwcorporaties blijft de meldplicht gehandhaafd.

WNT-instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van een minister met een eigen digitale meldtool, moeten nog digitaal melden. Dit geldt voor WNT-instellingen onder de verantwoordelijkheid van:

Met ingang van 1 januari 2018 is het voor alle WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording algemeen toegankelijk op internet openbaar te maken voor een periode van tenminste zeven jaar. De gegevens moeten vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn.