Stappenplan indien de deeltijdfactor niet is vastgelegd.

Aan de hand van onderstaande stappenschema kunt u de deeltijdfactor bepalen.

A. Topfunctionaris met dienstbetrekking

Stap 1. Is sprake van een dienstbetrekking kleiner dan het bij de instelling gebruikelijk aantal uur voor een voltijds dienstbetrekking? (art. 2.1 lid 2 WNT, art. 3.1 lid 3 WNT)

  • Ja, ga naar stap 2
  • Nee, de dienstbetrekking is groter of gelijk aan de bij de desbetreffende instelling gebruikelijk aantal uur voor een voltijds dienstbetrekking. De omvang van de dienstbetrekking wordt (voor de berekening van het bezoldigingsmaximum) in dat geval op 1 FTE gesteld.

Stap 2. Deel het aantal gewerkte uren  door het gebruikelijk aantal uur voor een voltijds dienstbetrekking bij de instelling waar de topfunctionaris een dienstbetrekking heeft.

B. Topfunctionaris zonder dienstbetrekking (interim-topfunctionaris)

Als A, waarbij voor de bepaling van het aantal uur voor een voltijds dienstverband geldt:

Bij interim-topfunctionarissen is de deeltijdfactor alleen relevant vanaf de dertiende kalendermaand. In de eerste twaalf kalendermaanden geldt de interim-regeling uit het uitvoeringsbesluit WNT, waarin alleen een maximum wordt gesteld aan het te factureren bedrag en het uurtarief. Vanaf de dertiende maand is de interim-topfunctionaris genormeerd en wordt de deeltijdfactor van belang. Bij een interim-topfunctionaris worden doorgaans alleen de gewerkte (=productieve) uren in rekening gebracht. Feestdagen, vakantie, verzuim en improductieve uren (o.a. opleiding, acquisitie) worden in tegenstelling tot topfunctionarissen met een dienstbetrekking niet doorbetaald. In de Handleiding Overheidstarieven, opgesteld door het ministerie van Financiën en BZK, wordt een norm gesteld voor het aantal productieve uren voor een extern ingehuurde, waarvan bij een voltijds dienstverband bij de overheid mag worden uitgegaan. Uitgaande van een voltijds werkweek van 38 uur is het aantal productieve uren (omgerekend) 1440 uur per kalenderjaar. Als sprake is van bijvoorbeeld een 36-urige of 40-urige werkweek moet hiervoor naar rato worden gecorrigeerd (36/38 x 1440, 40/38 x 1440). Indien improductieve uren wel worden vergoed, is er geen verschil met de topfunctionaris met dienstbetrekking en dient het voor de instelling gebruikelijke aantal uren bij een voltijds dienstbetrekking, zoals genoemd onder A, te worden toegepast.