Wat is de openbaarmakingsplicht?

Op grond van de WNT dient een aantal gegevens verplicht openbaar te worden gemaakt. Dit betreft onder meer de volgende gegevens:

1. De instelling vermeldt in de jaarrekening gegevens van topfunctionarissen in dienstbetrekking.

  • Het gaat onder meer om de naam, bezoldiging, functie(s), duur en omvang van het dienstverband, of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en het individueel bezoldigingsmaximum.
  • Van een toezichthoudende topfunctionaris wordt geen deeltijdfactor vermeld (zie artikel 5, eerste lid, onder d, Uitvoeringsregeling WNT).
  • Van topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.800 of lager hoeft alleen de naam en functie te worden vermeld. Het staat de instelling echter vrij ook van deze topfunctionarissen de volledige WNT-gegevens te vermelden.
  • Ook wordt van iedere topfunctionaris de eventuele uitkering wegens beëindiging van het dienstverband in de jaarrekening vermeld.

2. Van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt voor de functievervulling in de eerste twaalf kalendermaanden een afwijkende verantwoording en dienen onder meer de volgende gegevens te worden vermeld:

  • De naam, functie, duur dienstverband, omvang dienstverband in uren, het uurtarief (of vermelding dat het uurtarief lager is dan het toegestane maximale uurtarief), de totale bezoldiging en het individueel bezoldigingsmaximum.

3. Ook verantwoordt de instelling de naleving van de zogenoemde anticumulatiebepaling. Dit betekent dat indien een leidinggevende topfunctionaris bij meerdere WNT-instellingen een leidinggevende topfunctie vervult, de instelling in de WNT-verantwoording vermeldt welke topfunctionaris en welke WNT-instellingen het betreft. Indien er sprake is van een overschrijding van het algemeen bezoldigingsmaximum dient de instelling waarbij door de meest recent overeengekomen dienstbetrekking die overschrijding is ontstaan onder meer het volgende in de verantwoording mee te nemen:

  • De overschrijding plus de bijbehorende motivering.
  • Indien er sprake is van een onverschuldigde betaling de vordering uit hoofde van deze onverschuldigde betaling, en
  • een toelichting op deze vordering.

4. Tevens worden ten aanzien van de verantwoorde (niet-)topfunctionaris, voor zover van toepassing, vergelijkende cijfers over het voorgaande kalenderjaar opgenomen in de jaarrekening.

5. Indien de bezoldiging of ontslaguitkering hoger is dan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum bij de topfunctionaris moet de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan worden vermeld. Bij een overtreding wordt tevens de vordering wegens onverschuldigde betaling en een toelichting op deze vordering opgenomen.

6. Tevens vermeldt de instelling in de jaarrekening van iedere niet-topfunctionaris in dienstbetrekking onder meer de hiervoor onder 1, onder de eerste bullet, genoemde gegevens (met uitzondering van de naam en de duur van de functievervulling), voor zover de bezoldiging boven het drempelbedrag (te weten het algemene bezoldigingsmaximum) uitgaat. De overschrijding moet worden gemotiveerd. Ontslagvergoedingen (waaronder transitievergoedingen) van niet-topfunctionarissen hoeven niet openbaar gemaakt te worden.

Met ingang van 1 januari 2018 is het voor alle WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording jaarlijks uiterlijk 1 juli op algemeen toegankelijke wijze op internet openbaar te maken voor een periode van tenminste zeven jaar.  De WNT-verantwoording moet vanaf 2017 vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het verantwoordingsmodel zoals te vinden op de site www.topinkomens.nl. Door gebruik van dit model voldoet u aan alle verplichtingen inzake de te verantwoorden WNT-gegevens.