Welke gevolgen heeft de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de toepassing van de WNT?

Het is aan de instelling om te beoordelen of er sprake is van een arbeidsrelatie in de zin van de wet DBA. Bij de invoering van de Wet DBA wordt door de Belastingdienst een implementatieperiode gehanteerd tot 1 januari 2021. Tot die tijd wordt handhaving opgeschort behalve als de belastingdienst heeft geconstateerd dat er sprake is van kwaadwillendheid.

Indien de belastinginspecteur achteraf tot een naheffingsaanslag voor de loonheffingen overgaat, geldt voor de toepassing van de WNT voor de periode waarover de naheffingsaanslag wordt opgelegd alsnog dat de topfunctie ‘in dienstbetrekking’ is vervuld. Dit betekent dat met terugwerkende kracht een ander (lager) WNT-maximum kan gelden.
Mogelijk komen er als gevolg van dit lagere maximum onverschuldigde betalingen aan het licht. De accountant meldt een eventueel onverschul­digde betaling bij de minister wie het aangaat. (Nu de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) per 1 mei 2016 in werking is getreden mag de accountant voor de beoordeling van een arbeidsrelatie het oordeel van de instelling volgen, tenzij hij concrete aanwijzingen heeft voor de onjuistheid van dit oordeel).
Langs deze weg wordt de toezichthouder geïnformeerd over de beslissing van de belastinginspecteur en de gevolgen daarvan. Dit kan dus alsnog tot terugvorderingen leiden.

Op het corrigeren van de WNT-verantwoordingen uit eerdere jaren zijn de regels voor foutherstel van toepassing. De accountant hoeft in zijn oordeel geen rekening te houden met het risico van een eventuele naheffingsaanslag.

[1] Eerste Kamer, 2015-2016, 34 036, nr. I