Stappenschema "Valt de instelling onder de WNT"

Door middel van onderstaand stappenschema kunt u zelf toetsen of een instelling onder de WNT  valt.

A. Is de instelling een bij of krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon?

 • Ja: de WNT is van toepassing.
 • Nee, ga door naar vraag B.

Toelichting
Volgens artikel 1.2 van de WNT is de wet van toepassing op alle krachtens publiekrecht ingestelde instellingen. Dit zijn overheidsinstellingen die bij of krachtens een wet zijn ingesteld. De WNT noemt de volgende instellingen:

 • de rijksoverheid;
 • de provincies;
 • de gemeenten;
 • de waterschappen;
 • de openbare lichamen voor beroep en bedrijf;
 • de andere lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is toegekend;
 • de Europese groeperingen voor territoriale samenwerking met een statutaire zetel in Nederland;
 • de andere bij of krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen (bijvoorbeeld de (openbare) lichamen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen).

Uitgezonderd zijn de ambtsdragers in de zin van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale Ombudsman. Zie artikel 1.2 lid 2 WNT.

B. Is de instelling genoemd in één van de bijlagen bij de WNT?

 • Ja: de WNT is van toepassing.
 • Nee, ga door naar vraag C.

Toelichting
In de bijlagen bij de WNT zijn semipublieke instellingen genoemd die onder de WNT vallen. Er worden zowel individuele instellingen bij naam genoemd als categorieën instellingen, ingedeeld naar de verantwoordelijke ministeries waar die onder vallen. Via deze bijlagen zijn onder meer zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, drinkwaterbedrijven,  netbeheerders en door het ministerie van Buitenlandse Zaken gesubsidieerde instellingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking onder de reikwijdte van de WNT gebracht.

C. Is de instelling niet op winst gericht en ontvangt deze drie jaar of langer een overheidssubsidie van ten minste € 500.000 per jaar en vormt deze subsidie minstens 50% van de jaarlijkse opbrengsten?

 • Ja: de WNT is van toepassing.
 • Nee: ga door naar vraag D.

Toelichting
Onder de WNT vallen alle in Nederland gevestigde rechtspersonen, die voor een periode van ten minste drie achtereenvolgende kalenderjaren één of meer subsidies ontvangen, die samen per kalenderjaar tenminste € 500.000 én tenminste 50% van de opbrengsten van deze rechtspersoon in dat kalenderjaar bedragen. Hiervan zijn uitgezonderd NV' en BV's die een op winst gerichte onderneming drijven.

Let op: voor door het ministerie van Buitenlandse Zaken gesubsidieerde instellingen geldt op grond van bijlage 1 bij de WNT een afwijkend criterium. Die instellingen vallen onder de WNT als er in enig kalenderjaar sprake is van tenminste € 500.000 subsidie die tenminste 50% van de opbrengsten bedraagt in dat jaar.

Zie artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c, WNT.

D. Is de instelling een privaatrechtelijke rechtspersoon (vereniging, stichting, NV, BV) met publiekrechtelijke bevoegdheden?

 • Ja, en de uitoefening van die bevoegdheden (openbaar gezag) is de kernactiviteit: de WNT is van toepassing.
 • Nee, ga door naar vraag E.

Toelichting
Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen. Als zo’n rechtspersoon openbaar gezag uitoefent en als dat ook de kernactiviteit van de rechtspersoon vormt, dan valt de instelling onder de WNT. “Openbaar gezag” houdt in dat de instelling op basis van een wettelijk voorschrift kan ingrijpen in de rechtspositie van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Als het uitoefenen van dat openbaar gezag, zoals het verrichten van keuringen, het verstrekken van vergunningen of uitkeringen, de hoofdtaak van de instelling is, dan valt de instelling onder de WNT. Of het de hoofdtaak is, moet steeds naar omstandigheden worden beantwoord.

Zie artikel 1.3, eerste lid, onderdeel a, WNT.

E. Is de instelling een privaatrechtelijke rechtspersoon waarin de overheid een of meer leden in het bestuur benoemt of op andere wijze invloed heeft op het beheer of beleid?

 • Ja: de WNT is van toepassing.
 • Nee, de WNT is niet van toepassing

Toelichting
Van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, onderdeel b, van de WNT is sprake, indien een of meer krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen (overheidsorganisaties) krachtens de statuten of ingevolge een overeenkomst ten aanzien van een vereniging of stichting:

 • één of meer leden in het bestuur benoemen;
 • één of meer leden in het bestuur ter benoeming voordragen;
 • de benoeming van een of meer leden in het bestuur kunnen blokkeren;
 • één of meer leden met stemrecht in een toezichthoudend orgaan (raad van toezicht) benoemen of kunnen voordragen die alleen of samen een vijfde of meer van de stemmen in dat orgaan kunnen uitbrengen of doen uitbrengen;
 • op een andere wijze invloed van betekenis heeft op het beheer of beleid, vergelijkbaar met de in de voorgenoemde bullets bedoelde invloed.

Uitgezonderd zijn de NV’s en BV’s, de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij en de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland. Zie artikel 1.3, eerste lid, onderdeel b, WNT en artikel 3, Beleidsregels WNT.

Conclusie

Als alle bovenstaande vragen met "Nee" zijn beantwoord, dan is de WNT niet op de instelling van toepassing. Voor vragen over de toepassing van de wet kunt u terecht op het Forum uitvoering Wet normering topinkomens. Ook kunt u via deze formulieren een instelling aanmelden voor het WNT-register als u van mening bent dat de instelling onder de WNT valt, of een instelling afmelden als een instelling niet (langer) onder de WNT valt.