Casusbeoordeling

Voor instellingen waarvan het toezicht op naleving van de WNT wordt uitgeoefend door de Eenheid toezicht WNT van het ministerie van BZK is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een specifieke casus te laten beoordelen:

  1. Er is sprake van een complexe casus en er is inzichtelijk gemaakt dat partijen redelijkerwijs niet zelf vooraf zekerheid hebben kunnen krijgen over juiste toepassing van de WNT.
  2. De eigen accountant van de instelling heeft zich inhoudelijk al een oordeel gevormd. Een afschrift van het oordeel is bijgevoegd.
  3. U legt één of enkele gerichte vragen aan de Eenheid voor met betrekking tot de casus. Een algemene vraag als Voldoet bijgevoegde ontslagregeling aan de WNT? wordt niet beantwoord.
  4. De vraag is daadwerkelijk casusspecifiek en leent zich niet voor beantwoording via het Forum uitvoering WNT.

Heeft u een algemene vraag over de toepassing van de WNT? Maak dan gebruik van het forum.

Een verzoek tot een casusbeoordeling kan worden ingediend via onderstaand formulier. Na ontvangst vindt een ontvankelijkheidstoets plaats. Daarbij wordt gekeken of uw verzoek aan bovengenoemde voorwaarden voldoet en de informatie die u hebt aangeleverd voldoende is om de casus te kunnen beoordelen. Lever daarom zoveel mogelijk relevante documentatie (zoals recente jaarrekeningen, accountantsrapport, arbeids- en/of vaststellingsovereenkomst etc.) aan. Geef tevens aan waarom u een casusbeoordeling vraagt en wat het oordeel van uw accountant was. Voeg een afschrift van dat oordeel toe. De Eenheid toezicht WNT kan om aanvullende documentatie vragen als dat nodig is om tot een beoordeling te komen. De Eenheid toezicht WNT streeft er naar binnen zes weken inhoudelijk op uw vraag te reageren.

Status van een casusbeoordeling

Op grond van artikel 1, aanhef en onder c van het Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT is de Eenheid toezicht WNT belast met het toezicht en de handhaving van de WNT. Een casusbeoordeling heeft de status van voorlichting over de uitleg van de WNT in een specifieke, aan de Eenheid toezicht WNT voorgelegde, casus. De beoordeling is gebaseerd op de specifieke feiten en omstandigheden van het geval, zoals die blijken uit de aangeleverde gegevens. Aan de beoordeling kunnen dus niet in algemene zin rechten worden ontleend. Het betreft geen voor bezwaar en beroep vatbaar besluit.