Geldt er overgangsrecht bij non-activiteit?

In een periode van non-activiteit mag de bezoldiging worden doorbetaald zolang deze bezoldiging tezamen met een eventuele uitkering wegens beƫindiging van het dienstverband, niet meer bedraagt dan het van toepassing zijnde maximum voor de ontslaguitkering. Afspraken die voordat de WNT van toepassing is geworden zijn gemaakt en die ertoe leiden dat dit maximum wordt overschreden, worden vier jaar na inwerkingtreding van de wet gerespecteerd. Daarna geldt de normering voor de ontslaguitkering onverkort.