Wat is de wettelijk toegestane uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoeding) voor een topfunctionaris?

Partijen mogen volgens de WNT geen uitkering overeenkomen die meer bedraagt dan de bezoldiging (exclusief de onkostenvergoedingen) over de twaalf maanden voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband met een maximum van € 75.000,-. Dit geldt bij zowel onvrijwillig als vrijwillig ontslag. Bij een parttime dienstverband geldt het maximum van € 75.000,- naar rato van de omvang van het dienstverband. Uitkeringen die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit een wettelijk voorschrift, een collectieve arbeidsovereenkomst of een andere collectieve regeling zijn voor de WNT geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband en worden derhalve niet door de WNT genormeerd. Deze hoeven ook niet openbaar gemaakt te worden. Zie artikel 2.10, WNT.