Worden overlijdensuitkeringen tot de bezoldiging gerekend?

Nee, een overlijdensuitkering wordt door de werkgever aan nabestaanden toegekend indien door het overlijden van de topfunctionaris een einde is gekomen aan de dienstbetrekking. Een overlijdensuitkering telt niet mee voor de bezoldiging en wordt dus niet genormeerd door de WNT.