Wordt de afkoop van uitkeringsrechten tot de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoeding) gerekend?

Ja, de afkoop van uitkeringsrechten wordt voor de toepassing van de WNT tot de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband gerekend, tenzij de afkoop zelf rechtstreeks, dwingend en eenduidig uit een wettelijk voorschrift, een collectieve arbeidsovereenkomst of andere collectieve regeling voortvloeit. Zie artikel 2.10, WNT.

Als het recht op een ontslaguitkering rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een wettelijk voorschrift, een collectieve arbeidsovereenkomst of andere collectieve regeling wordt ook een eenmalige afkoop daarvan geacht rechtstreeks, dwingend en eenduidig voort te vloeien uit een algemeen verbindend verklaarde cao of een wettelijk voorschrift, mits wordt uitgegaan van een gebruikelijke afkoopwaarde. Een afkoopwaarde van 30% van de uitkeringsrechten wordt als niet ongebruikelijk beschouwd.