Is de WNT nog van toepassing nadat een functionaris zijn functie als topfunctionaris heeft neergelegd?

1. Sinds 1 januari 2018 wordt een functionaris vanaf de datum waarop deze de functie als topfunctionaris neerlegt nog vier jaar als leidinggevende topfunctionaris genormeerd. Dit geldt vanaf het tijdstip dat de functie niet langer wordt vervuld als topfunctionaris en waarbij:

a. De functie als topfunctionaris

  • op of na 1 januari 2018 is ingegaan (formele startdatum van de functie) of
  • vóór 1 januari 2018 is ingegaan (formele startdatum van de functie) en op of na 1 januari 2018 is verlengd, én

b. De functionaris de functie als topfunctionaris voor een periode van ten minste twaalf kalendermaanden aaneengesloten heeft vervuld, én

c. De  functionaris na het neerleggen van zijn functie als topfunctionaris bij dezelfde rechtspersoon een dienstverband heeft anders dan een functie als topfunctionaris.

2. Van een dienstverband  zoals bedoeld in het onderdeel c, zoals hierboven weergegeven is sprake indien dit dienstverband aanvangt binnen twaalf kalendermaanden na beëindiging van de functie als topfunctionaris.

De WNT-gegevens van deze functionaris dienen op dezelfde wijze als van een leidinggevende topfunctionaris openbaar gemaakt te worden.