Moet voor de toetsing aan de bezoldigingsnorm de vergoeding voor het lidmaatschap van een adviescollege of commissie in de zin van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies bij elkaar worden meegeteld?

Nee. Als de topfunctionaris ook lid is van een adviescollege of een commissie als bedoeld in het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies is de hoogte van de vergoeding voor het lidmaatschap van het college of de commissie niet relevant voor de hoogte van de bezoldiging als topfunctionaris. Met andere woorden; deze vergoeding telt niet mee als maximale bezoldiging in de zin van de WNT.

Andersom is de hoogte van de vergoeding voor het lidmaatschap van een adviescollege of een commissie echter wel afhankelijk van hetgeen de functionaris bij de WNT-instelling ontvang als beloning (in de zin van artikel 1.1, onder f, WNT). Het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies regelt dat ingeval het totaal aan vergoedingen uit hoofde van het lidmaatschap en beloning van organisaties waarvoor de WNT geldt, hoger is dan het ministersalaris, het meerdere op de vergoedingen op grond van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies moet worden gekort. Onder het ministersalaris wordt verstaan het salaris, de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering.