Op welk moment is het WNT subsidiecriterium (art. 1.3, eerste lid, onder c, WNT) van toepassing na een fusie?

Bij een juridische fusie tellen voor de rechtsopvolger de jaren waarin een rechtsvoorganger al subsidie boven de drempel voor subsidie in de WNT heeft ontvangen, mee voor de toets aan het subsidiecriterium. Als een rechtsvoorganger bijvoorbeeld gedurende een ononderbroken keten van minimaal drie jaar een subsidie van minimaal € 500.000 heeft ontvangen, welke minimaal 50% deel uitmaakt van de opbrengsten van de rechtsvoorganger in dat jaar, dan wordt/blijft de WNT van toepassing op de rechtsopvolger als na fusie nog steeds aan de subsidievoorwaarden (minimaal € 500.000 en minimaal 50% deel uitmaakt van de opbrengsten van dat jaar) wordt voldaan. Aan het drie jaarcriterium is dan al voldaan.