Tellen bureau- en bemiddelingskosten mee als bezoldiging?

Alle kosten die een instelling verschuldigd is voor het vervullen van de functie tellen mee, met uitzondering van de doorbelaste kosten die bij een functionaris in dienstbetrekking onbelast mogen (artikel 1.1. onder e) worden vergoed. Daarbij is niet van belang of dit bedrag ook naar de betrokken gedetacheerde (of zijn management BV) gaat, of (ook) naar een organisatie die de betrokkene detacheert. Dat betekent dat ook alle bureaukosten eronder vallen, inclusief alle bemiddelingskosten.

Bemiddelingskosten verschuldigd aan een bureau dat uitsluitend de bemiddeling verzorgt - en dus niet ook de topfunctionaris detacheert - vallen in zijn geheel buiten de WNT.