Valt een van-werk-naar-werk-traject onder de normering van de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoeding)?

Nee, een van-werk-naar-werk-traject valt niet onder de normering van de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband voor zover dat traject rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een wettelijk voorschrift, een collectieve arbeidsovereenkomst of andere collectieve regeling. Indien daarvan sprake is, wordt de bezoldiging gedurende de periode waarop het traject betrekking heeft voor de toepassing van de wet niet als uitkering wegens beëindiging van een dienstverband maar als bezoldiging aangemerkt.