Welke normering geldt als een topfunctionaris zowel belast is met leiding geven als met toezicht?

Indien een topfunctionaris naast toezicht mede belast is met leiding geven dan wel mede leiding geeft aan de gehele rechtspersoon, wordt hij geacht een leidinggevende topfunctionaris te zijn voor wie de algemene wettelijke bezoldigingsnorm of een sectorale norm geldt. Dit betekent dat – anders dan bij toezichthoudende topfunctionarissen – bij werken in deeltijd een deeltijdfactor berekend zal moeten worden om het individuele toepasselijke bezoldigingsmaximum te bepalen.