Hoe moet worden omgegaan met inhuur van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking gedurende 9 maanden, waarbij de inhuur in het voorgaande jaar 6 maanden of minder heeft geduurd? (t/m 2015)

De bezoldiging van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking wordt genormeerd zodra overeengekomen is dat deze langer dan 6 maanden (binnen een periode van 18 maanden) de topfunctie bekleedt. Als de duur van de opdracht bij de verantwoording over een bepaald jaar korter is dan 6 maanden, dan is de norm nog niet op deze functionaris van toepassing. In het volgende kalenderjaar wordt doorgeteld. Zodra de 6 maanden zijn verstreken, of indien eerder al overeengekomen is dat de periode langer dan 6 maanden zal beslaan, is de WNT alsnog van toepassing op de hele voorafgaande periode. Als dan sprake is van bezoldiging die uitstijgt boven het bezoldigingsmaximum, dient deze ook over de maanden in het voorafgaande jaar met terugwerkende kracht te worden gecorrigeerd.