Hoe om te gaan met een gesubsidieerde instelling die deel uitmaakt van een groep van ondernemingen?

Als de rechtspersoon deel uitmaakt van een groep van ondernemingen, wordt gekeken naar de door de rechtspersoon zelf ontvangen subsidie. Als de rechtspersoon minimaal drie aaneengesloten jaren per kalenderjaar tenminste € 500.000 subsidie heeft ontvangen, die voor tenminste 50% deel uitmaakt van de totale opbrengsten van de rechtspersoon per kalenderjaar, dan valt de rechtspersoon onder de WNT. Dat het aandeel van de ontvangen subsidie(s) in de geconsolideerde inkomsten van de groep van rechtspersonen mogelijk lager is dan 50%, maakt hiervoor niet uit.