Hoe werkt het overgangsrecht vanaf 1 januari 2015 voor topfunctionarissen op wie al overgangsrecht (WNT-1) van toepassing was?

Voor topfunctionarissen met een bezoldiging waarop al overgangsrecht van toepassing is, blijft dit overgangsrecht onverkort gelden. Na afloop van dat overgangsrecht (vier jaar behoud en drie jaar afbouw) dient de bezoldiging vervolgens in twee jaar verder te worden teruggebracht tot de norm die op dat moment geldt.

In een aantal sectoren is de Wet verlaging bezoldiging WNT pas per 1 januari 2016 doorgevoerd in de sectorale regelgeving. Gedetailleerde informatie over de afbouwschema’s volgend uit de Wet verlaging Bezoldigingsmaximum WNT of de inwerkingtreding van sectorale regelgeving is te vinden in dit afbouwschema.