Is het mogelijk dat binnen één bestuur of orgaan zowel leidinggevende topfunctionarissen als toezichthoudende topfunctionarissen zitten?

Ja, dit is mogelijk als bestuur en toezicht niet gescheiden zijn, zoals bij een bestuur in de vorm van een zogenoemde one-tier board. Om te bepalen wie binnen dat bestuur leidinggevende topfunctionaris is en wie toezichthoudende topfunctionaris, is de formele dan wel feitelijke bevoegdheidsverdeling van belang. Bepalend is wat de betreffende functionaris feitelijk doet. Daarbij mag in beginsel worden uitgegaan van wat er in de statuten en/of reglementen staat. Een functionaris die uitsluitend belast is met toezichthoudende taken wordt als toezichthoudende topfunctionaris aangemerkt. Indien een functionaris evenwel mede leidinggevende taken heeft dan wel mede leiding geeft aan de gehele rechtspersoon, wordt hij geacht leidinggevende topfunctionaris – geen toezichthoudende topfunctionaris – te zijn.