Mag een daling van de werkgeverspremie voor pensioenopbouw gecompenseerd worden door verhoging van één van de andere bezoldigingscomponenten?

Binnen de bezoldiging die onder het overgangsrecht valt, mogen afzonderlijke bezoldigingscomponenten te allen tijde worden verhoogd of verlaagd, mits de (totale) bezoldiging daardoor niet wordt verhoogd. Een dergelijke verhoging of verlaging heeft geen gevolgen voor het van toepassing zijnde overgangsrecht.