Moet met ingang van 1 januari 2018 voor toetsing van de bezoldiging van een topfunctionaris aan het bezoldigingsmaximum de bezoldiging uit de functie als topfunctionaris bij de andere WNT-instellingen worden opgeteld?

Ja, als aan de hieronder gestelde voorwaarden wordt voldaan dient een aparte extra toetsing te worden uitgevoerd: de topfunctionaris heeft op enig moment in het kalenderjaar gelijktijdig een functie als leidinggevende topfunctionaris in dienstbetrekking bij twee of meer WNT-instellingen, waarvan er ten minste één:

  • op of na 1 januari 2018 is ingegaan  (formele startdatum van de functie) óf
  • vóór 1 januari 2018 is ingegaan (formele startdatum van de functie) en vervolgens op of na 1 januari 2018 is verlengd. In dat geval mag de totale bezoldiging (som van de bezoldigingen) van de leidinggevende topfunctionaris in een kalenderjaar niet hoger zijn dan het algemeen bezoldigingsmaximum of een eventueel hoger toepasselijk bezoldigingsmaximum voor dat kalenderjaar.

Deze anticumulatiebepaling geldt alleen voor leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking en dus niet voor functies als voorzitter of lid van een toezichthoudend orgaan of topfunctionaris zonder dienstbetrekking.

Daarnaast geldt voor alle topfunctionarissen dat de bezoldiging die de topfunctionaris van iedere instelling ontvangt afzonderlijk aan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum moet worden getoetst.

Voor medisch specialisten geldt dat topfunctionarissen die bij dezelfde zorginstelling tevens werkzaam zijn als medisch specialist, alleen de bezoldiging als topfunctionaris wordt genormeerd, de bezoldiging als medisch specialist telt niet mee voor de toets aan het bezoldigingsmaximum.