Moet met ingang van 1 januari 2018 voor toetsing van een topfunctionaris aan het bezoldigingsmaximum de bezoldiging uit de functie als topfunctionaris bij andere WNT-instellingen worden opgeteld?

Ja, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan dient een aparte extra toetsing te worden uitgevoerd: De topfunctionaris heeft op enig moment in het kalenderjaar gelijktijdig een functie als (leidinggevende) topfunctionaris in dienstbetrekking bij twee of meer WNT-instellingen, waarvan er ten minste één is aangevangen op of na 1 januari 2018.

In dat geval mag de totale bezoldiging (som van de bezoldigingen) van de leidinggevende topfunctionaris in een kalenderjaar niet hoger zijn dan het algemeen bezoldigingsmaximum of een eventueel individueel toepasselijk hoger bezoldigingsmaximum voor dat kalenderjaar.

Deze anticumulatiebepaling geldt alleen voor leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking en dus niet voor functies als voorzitter of lid van een toezichthoudend orgaan of topfunctionaris zonder dienstbetrekking.

Daarnaast geldt voor alle topfunctionarissen dat de bezoldiging die de topfunctionaris van iedere instelling ontvangt afzonderlijk aan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum moet worden getoetst.