Vallen algemene salarisverhogingen onder het overgangsrecht?

Ja, als de verhoging en wijze van berekening voor de inwerkingtreding van de wet (of indien van toepassing de ministeriële regeling) eenduidig zijn afgesproken. Daaronder valt ook de verhoging die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een wettelijk voorschrift, een collectieve arbeidsovereenkomst of een andere collectieve regeling die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet (dan wel voorafgaand aan de inwerkingtreding van een ministeriële regeling) van toepassing is geworden. Wanneer bijvoorbeeld de topfunctionaris bij de aanstelling in trede 8 van een bepaalde salarisschaal is ingedeeld en het bij die trede behorende beloning later op grond van een nieuwe wettelijk voorschrift, een collectieve arbeidsovereenkomst of een andere collectieve regeling die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet (dan wel voorafgaand aan de inwerkingtreding van een ministeriële regeling) van toepassing is geworden wordt verhoogd, dan is hierop het overgangsrecht van toepassing.