Wat is de openbaarmakingsplicht?

Op grond van de WNT dient een aantal gegevens verplicht openbaar te worden gemaakt. Dit betreft de volgende gegevens:

1. De instelling vermeldt in de jaarrekening gegevens van topfunctionarissen in dienstbetrekking .

  • Het gaat onder meer om de naam, bezoldiging, functie(s), duur en omvang van het dienstverband, of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking en het individueel  bezoldigingsmaximum.
  • Van een toezichthoudende topfunctionaris wordt geen deeltijdfactor vermeld (zie de Uitvoeringsregeling WNT).
  • Van topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of lager hoeft alleen de naam en functie te worden vermeld. Het staat de instelling echter vrij ook van deze topfunctionarissen de volledige WNT-gegevens te vermelden.
  • Ook wordt van iedere topfunctionaris de eventuele uitkering wegens beëindiging van het dienstverband in de jaarrekening vermeld.

2. Van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt voor de functievervulling in de eerste twaalf kalendermaanden een afwijkende verantwoording en dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

  • De naam, functie, duur dienstverband, het uurtarief (of vermelding dat het uurtarief lager is dan het toegestane maximale uurtarief), de totale bezoldiging en het individueel bezoldigingsmaximum.

3. Ook verantwoordt de instelling de naleving van de zogenoemde anticumulatiebepaling. Dit betekent dat indien een leidinggevende topfunctionaris bij meerdere WNT-instellingen een leidinggevende topfunctie vervult, de instelling in de WNT-verantwoording vermeldt welke topfunctionaris en welke WNT-instellingen het betreft. Indien er sprake is van een overschrijding van het algemeen bezoldigingsmaximum dient de instelling waarbij door de meest recent overeengekomen dienstbetrekking die overschrijding is ontstaan het volgende in de verantwoording mee te nemen:

  • De overschrijding plus de bijbehorende motivering.
  • Indien er sprake is van een onverschuldigde betaling de vordering uit hoofde van deze onverschuldigde betaling en
  • een toelichting op deze vordering.

Het is hierbij niet de bedoeling de meest recent overeengekomen bezoldiging te verlagen, maar een verhoging van de CAO is in dit geval niet toegestaan.

4. Hiernaast worden vergelijkende cijfers over het voorgaande kalenderjaar opgenomen in  de jaarrekening.

5. Tevens vermeldt de instelling in de jaarrekening van iedere niet-topfunctionaris de hiervoor genoemde gegevens (met uitzondering van de naam), indien de bezoldiging het algemene bezoldigingsmaximum heeft overschreden. De overschrijding moet worden gemotiveerd. Ontslagvergoedingen van niet-topfunctionarissen hoeven niet openbaar gemaakt te worden.

6. Indien de bezoldiging of ontslaguitkering hoger is dan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum moet de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan worden vermeld. Bij een overtreding wordt tevens de vordering wegens onverschuldigde betaling en een toelichting op deze vordering opgenomen.

Met ingang van 1 januari 2018 is het voor alle WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording jaarlijks uiterlijk 1 juli op algemeen toegankelijke wijze op internet openbaar te maken voor een periode van tenminste zeven jaar. De gegevens moeten vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn.