Welke gevolgen heeft een wijziging van een klassenindeling indien een instelling op grond van ongewijzigde criteria wordt ingedeeld in een klasse waaraan een lager bezoldigingsmaximum is verbonden?

De gewijzigde indeling gaat in met ingang van 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar. Bestaande bezoldigingsafspraken boven het aan de klasse verbonden bezoldigingsmaximum, worden gedurende een termijn van maximaal vier jaar nadat de gewijzigde indeling (per 1 januari) ingaat, gerespecteerd. Daarna moet de bezoldiging in drie jaar worden teruggebracht tot het voor de topfunctionaris geldende bezoldigingsmaximum.

Indien de bezoldigingsafspraak al voor de inwerkingtreding van de gewijzigde indeling onder de toepassing van het overgangsrecht viel, geldt uitsluitend dat overgangsrecht. Het overgangsrecht kan met andere woorden niet gestapeld worden om daarmee in totaal op een langere overgangstermijn uit te komen.