Worden raadsleden, burgemeesters en wethouders als topfunctionaris aangemerkt?

Niet voor zover het de functie van politiek ambtsdrager bij de gemeente zelf betreft. Maar als zij, al dan niet uit hoofde van hun functie, lid zijn van het bestuur van een andere organisatie die onder de WNT valt, zoals een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam is opgericht, dan worden ze voor die functie bij die organisatie alsnog als topfunctionaris aangemerkt. Dat geldt ook als het een onbezoldigd lidmaatschap betreft.