Normering ingehuurde topfunctionarissen

Per 1 januari 2016 gelden nieuwe bezoldigingsmaxima voor ingehuurde topfunctionarissen.

Ipad en telefoon

Per 1 januari 2016 gelden op grond van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit WNT nieuwe bezoldigingsmaxima voor leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (ook wel extern ingehuurde topfunctionarissen of ‘interimmers’ genoemd). De bezoldiging wordt vanaf de eerste dag genormeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van €24.000 per maand voor de eerste zes maanden en €18.000 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Ook geldt een uurtarief van maximaal €175. Na de twaalfde kalendermaand wordt het reguliere bezoldigingsmaximum van toepassing (€ 179.000 of, in bepaalde sectoren, het verlaagde sectorale maximum). In de gewijzigde Uitvoeringsregeling WNT is een overzicht opgenomen van bezoldigingscomponenten die van toepassing kunnen zijn op topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. Hierin is opnieuw bevestigd dat alle vergoedingen voor het vervullen van de functie conform de wettelijke bepaling tot de bezoldiging worden gerekend, behalve de BTW.

Het Uitvoeringsbesluit WNT is ook op enkele technische punten gewijzigd. Onder meer wordt de opsomming met uitzonderingen op het verbod op variabele beloningen uitgebreid en worden de fiscaal onbelaste jubileumgratificaties bij 25 jaar en 40 jaar diensttijd uitgezonderd van het bezoldigingsbegrip.

De bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn opgenomen in het overzicht met de WNT-normen voor 2016. Een overzicht met vragen en antwoorden over deze nieuwe regelgeving wordt binnenkort op deze website geplaatst.