Evaluatiewet WNT van kracht op 1 juli 2017

De Evaluatiewet WNT is op 21 maart aangenomen in de Eerste Kamer en zal op 1 juli 2017 in werking treden. Van enkele wijzigingen kunnen WNT-instellingen nog dit jaar profiteren.

Met de Evaluatiewet WNT wordt de WNT op enkele onderdelen vereenvoudigd en verbeterd en worden de administratieve lasten voor WNT-instellingen verminderd. Ook scherpt de Evaluatiewet WNT de normering op twee onderdelen aan om wetsontwijking tegen te gaan. Enkele wijzigingen in het voordeel van WNT-instellingen en topfunctionarissen treden met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in werking:

  • De algemene digitale meldplicht vervalt. Instellingen die hun WNT-gegevens voorheen via www.topinkomens.nl meldden bij het ministerie van BZK, hoeven dit niet meer te doen.
  • Variabele beloningen zijn toegestaan zolang de totale bezoldiging onder het toepasselijke bezoldigingsmaximum blijft.
  • Voorheen waren ontslagvergoedingen die voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde cao of wettelijk voorschrift uitgezonderd van de normering. Voortaan geldt dit ook voor uitkeringen die voortvloeien uit andere cao’s of collectieve regelingen.
  • De WNT-verantwoording over kalenderjaar 2017 is op enkele onderdelen vereenvoudigd.

Alle instellingen in het WNT-register van het ministerie van BZK ontvangen deze brief  over deze wijzigingen. Begin mei vindt u op deze website de gewijzigde regelgeving, het verantwoordingsmodel 2017 en aanpassingen in de veelgestelde vragen en antwoorden. Informatie over wijzigingen per 1 januari 2018 volgt later.