Normenkader 2017 geactualiseerd per 1 juli 2017

De Uitvoeringsregeling WNT, Beleidsregels WNT 2017, het verantwoordingsmodel 2017, de veelgestelde vragen en antwoorden en diverse pagina’s op deze website zijn geactualiseerd in verband met de inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT.

Met de Evaluatiewet WNT wordt de WNT op enkele onderdelen vereenvoudigd en verbeterd en worden de administratieve lasten voor WNT-instellingen verminderd. Ook scherpt de Evaluatiewet WNT de normering aan om wetsontwijking tegen te gaan. Verschillende bepalingen treden op verschillende momenten in werking. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen met inwerkingtredingsdata is te vinden op de site. In verband met de inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT op 1 juli 2017 heeft de minister van BZK het normenkader opnieuw vastgesteld. Alleen wijzigingen in de Evaluatiewet WNT die nog in 2017 van kracht worden, zijn nu verwerkt in het normenkader. Wijzigingen die in 2018 van kracht worden, volgen dit najaar.

De Beleidsregels WNT 2017 bij inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT en de nieuwe Uitvoeringsregeling WNT zijn op 1 mei gepubliceerd, maar worden pas op 1 juli van kracht.

  • De openbaarmakingsverplichtingen zijn voortaan in de Uitvoeringsregeling WNT vastgelegd en op enkele onderdelen vereenvoudigd. Daarnaast zijn schadevergoedingen en smartegelden toegevoegd als componenten die niet tot de bezoldiging worden gerekend.
  • In de Beleidsregels WNT 2017 zijn de artikelen 8 en 10b betreffende medisch specialisten en het van-werk-naar-werktraject vervallen. Deze onderwerpen zijn nu bij wet geregeld. Er zijn regels over de normering van de bezoldiging van topfunctionarissen bij onvrijwillige non-activiteit toegevoegd in een nieuw artikel 10.
  • Het verantwoordingsmodel 2017 wordt op een later moment gepubliceerd.
  • Het Uitvoeringsbesluit WNT wordt slechts op enkele technische onderdelen gewijzigd. Het besluit wordt op een later moment gepubliceerd.
  • De veelgestelde vragen en antwoorden op deze website zijn aangevuld of geactualiseerd. Ook is het onderdeel ‘Vraag en antwoord’ uitgebreid met zes kennisclips, korte filmpjes waarin u in enkele minuten kennismaakt met de kernonderdelen van de WNT.

In het vervolg direct op de hoogte blijven van wijzigingen in de veelgestelde vragen en antwoorden? U kunt zich abonneren op de speciaal hiervoor ingerichte RSS-feed.