Verantwoordingsmodel WNT 2017

Het verantwoordingsmodel voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens over kalenderjaar 2017 is gepubliceerd.

Voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens publiceert het ministerie van BZK jaarlijks een verantwoordingsmodel WNT. Door het model te gebruiken, verzekeren WNT-instellingen zich er van dat hun WNT-verantwoording volledig is. Het model sluit aan bij de vereenvoudigde openbaarmakingsverplichtingen zoals vastgelegd in de nieuwe artikelen 5, 5a en 5b van de Uitvoeringsregeling WNT. Ook zijn de invulinstructies verbeterd.

Op twee punten is in het verantwoordingsmodel WNT 2017 sprake van een verdere verbetering ten opzichte van het artikel 5 Uitvoeringsregeling WNT zoals gepubliceerd op 1 mei 2017 (Stcrt. 2017, 23427):

  1. In tabel 1b hoeft voor een topfunctionaris zonder dienstbetrekking niet langer de omvang van dienstverband in uren te worden vermeld, maar kan met ingang van de verantwoording over kalenderjaar 2017 worden volstaan met een verklaring of het werkelijk uurtarief het maximum uurtarief al dan niet overschrijdt.
  2. Met ingang van de verantwoording over kalenderjaar 2017 dienen WNT-instellingen hun WNT-verantwoording uiterlijk 1 juli van het volgende kalenderjaar openbaar toegankelijk op internet te publiceren. Indien voor een WNT-instelling op grond van een wettelijk voorschrift, besluit of overeenkomst een latere datum als deadline voor publicatie van de jaarrekening geldt, dient de WNT-instelling de WNT-verantwoording uiterlijk op die latere datum openbaar toegankelijk op internet te publiceren.