Controleprotocol WNT 2017

Het Controleprotocol WNT is geactualiseerd en gepubliceerd.

In dit protocol wordt de wijze beschreven waarop de accountantscontrole op de naleving van de WNT dient plaats te vinden. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de sector. Nieuw in het protocol zijn nadere aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de accountantscontrole bij de verslaglegging over het kalenderjaar 2017 alsmede enige versoepelingen in de materialiteit en de procedure voor foutherstel.