Wetsvoorstel WNT-3

Wetsvoorstel WNT-3 is niet ingediend bij de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft besloten het Wetsvoorstel uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT-3) niet bij de Tweede Kamer in te dienen. Het indienen van de WNT-3 past niet bij de passage in het regeerakkoord waarin vermeld staat:

“het is voor het functioneren van de overheid goed dat deze op belangrijke terreinen voldoende expertise in huis heeft. Het beloningsniveau bij de overheid moet zodanig zijn dat ook hoogwaardige en schaarse specialisten, bijvoorbeeld met expertise op gebied van ICT, financiën of inkoop, in dienst kunnen worden genomen.”

Daarnaast houdt het kabinet rekening met het advies van de afdeling Advisering van de Raad van State, die het wetsvoorstel prematuur vindt en vraagtekens plaatst bij nut en noodzaak van de WNT-3 en acht deze de WNT-3 een te grofmazig instrument in relatie tot het geringe aantal werknemers dat meer verdient dan het WNT-bezoldigingsmaximum. De afdeling adviseert daarom het wetsvoorstel niet in te dienen (dictum 6). Tot slot houdt het kabinet rekening met de weerstand uit het veld tegen het ontwerp-wetsvoorstel, zoals gebleken is tijdens de wetsconsultatie.