Normenkader 2018

De minister van BZK heeft het normenkader voor 2018 vastgesteld. De Uitvoeringsregeling WNT, Beleidsregels WNT 2018, de veelgestelde vragen en antwoorden en diverse pagina’s op deze website zijn geactualiseerd.

Op 1 januari 2018 treden de laatste bepalingen van de Evaluatiewet WNT in werking. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen met inwerkingtredingsdata is hier te vinden. In aansluiting bij de wijzigingen per 1 januari 2018 zijn ook de Uitvoeringsregeling WNT, de Beleidsregels WNT 2018 en de veelgestelde vragen en antwoorden op enkele onderdelen gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Met de Evaluatiewet WNT wordt de maatregel geïntroduceerd dat iemand die 12 maanden topfunctionaris is geweest en vervolgens binnen dezelfde instelling een andere, niet-topfunctie gaat vervullen, nog vier jaar volledig genormeerd blijft. Daarmee vervalt het begrip ‘gewezen topfunctionaris’ en de beleidsregel die ermee samenhing.
     
  • De openbaarmakingsplicht is met ingang van 1 januari 2018 geregeld in artikelen 5 t/m 5c van de Uitvoeringsregeling WNT. Deze gelden zowel voor de verantwoording over kalenderjaar 2018 als met terugwerkende kracht voor kalenderjaar 2017 (artikel 5e). De nieuwe bepalingen zijn uitgewerkt in het verantwoordingsmodel WNT 2017.
     
  • In de Uitvoeringsregeling WNT is een procedure opgenomen voor het herstel van fouten in de WNT-verantwoording die na vaststelling van de jaarstukken worden geconstateerd. Die stond voorheen in het Controleprotocol WNT en is vereenvoudigd.