Verheldering openbaarmakingsverplichting medisch specialisten (o.a. artsen, tandartsen en apothekers)

Uit verschillende vragen vanuit het veld is gebleken dat er onduidelijkheid heerst over de vraag of en wanneer (een deel van) de bezoldiging van medisch specialisten moet worden opgenomen in de jaarrekening. De onduidelijkheid ziet op de groep medisch specialisten die naast hun functie als medisch specialist een functie als (niet-)topfunctionaris in de zin van de WNT bekleedt.

Medisch specialisten zijn voor het deel van de werkzaamheden als medisch specialist, zoals bedoeld in art. 1.5a WNT, uitgezonderd voor de WNT. Dit betekent dat voor hen niet hoeft te worden voldaan aan de verplichtingen van de WNT, waaronder de verplichting om de bezoldiging openbaar te maken.

Deze uitzonderingsbepaling geldt voor het gehele takenpakket dat medisch specialisten binnen hun arbeidsovereenkomst of aanstelling als medisch specialist uitvoeren. Zo is het gebruikelijk dat er binnen de arbeidsovereenkomst of aanstelling als medisch specialist bijvoorbeeld ook een deel opleidings-, onderzoeks- en/of managementtaken valt. Heeft de medisch specialist naast zijn arbeidsovereenkomst of aanstelling als medisch specialist, een aparte arbeidsovereenkomst of aanstelling voor een andere functie, dan valt deze wel onder de WNT. Voor deze aparte aanstelling gelden dan de normale eisen van de WNT, waaronder voor niet-topfunctionarissen de verplichting om de bezoldiging openbaar te maken indien het algemene bezoldigingsmaximum (dan wel het toepasselijke parttime equivalent) wordt overschreden.

Dit houdt het volgende in voor de openbaarmakingsverplichting van een medisch specialist:

  1. Medisch specialist (arbeidsovereenkomst of aanstelling): Bezoldiging die de medisch specialist ontvangt voor het gehele takenpakket dat behoort tot de functie van medisch specialist hoeft niet openbaar gemaakt te worden.
  2. Medisch specialist én andere functie als niet-topfunctionaris: de functie van de niet-topfunctionaris valt onder de reguliere WNT-regels voor niet-topfunctionarissen, in casu openbaarmaking van de bezoldiging bij overschrijding van het algemeen bezoldigingsmaximum. De functie als medisch specialist (niet zijnde een topfunctionaris in de zin van de WNT) valt onder de vrijstelling (zie onder 1).
  3. Medisch specialist én topfunctionaris: de functie van topfunctionaris valt onder de reguliere WNT-regels voor topfunctionarissen. De functie als medisch specialist (niet zijnde een topfunctionaris in de zin van de WNT) valt onder de vrijstelling (zie onder 1).