Algemeen bezoldigingsmaximum 2019 vastgesteld op € 194.000

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

Voor 2019 is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 194.000. Het besluit vindt u hier.

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2019 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 25.900 per maand voor de eerste zes maanden en € 19.600 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2019 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 187.

De sectorale regelingen voor 2019 in de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden in november 2018 vastgesteld.