Besluit BZK-toezicht en handhaving

Dit besluit bevat enkele technische aanpassingen op genoemd besluit.

De citeertitel van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is vervangen door Wet normering topinkomens (WNT).

Voorts is door een aanpassing van de departementale organisatie van BZK de naam van de afdeling waaronder de eenheid toezicht ressorteert gewijzigd in Topinkomens en Economische Advisering (TEA), waarbij het afdelingshoofd TEA de bevoegdheden verkrijgt tot het inwinnen van informatie voor het handhaven van de WNT en het invorderen van dwangsommen.