Beleidsregels WNT 2020 vastgesteld

De minister van BZK heeft in de afgelopen maanden het normenkader voor 2020 vastgesteld. Als laatste zijn de Beleidsregels WNT 2020 vastgesteld waarbij ook enkele veelgestelde vragen en antwoorden op de site zijn verduidelijkt. Ten opzichte van 2019  zijn zowel in de Beleidsregels als in de vragen en antwoorden een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd ter verduidelijking van de tekst. Tevens is er een nieuw artikel (artikel 7a) toegevoegd aan de Beleidsregels. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Verduidelijkt wordt onder welke voorwaarden de bezoldiging van een functionaris, die niet langer een topfunctie vervult, alsnog als topfunctionaris wordt genormeerd conform de WNT.
  • Ook wordt toegelicht hoe de WNT-bezoldiging moet worden berekend indien sprake is van een combinatie van bezoldiging als topfunctionaris, bezoldiging voor nevenwerkzaamheden binnen een WNT-instelling en bezoldiging voor werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen .
  • In het nieuwe artikel 7a van de Beleidsregels wordt verduidelijkt welke norm van toepassing is bij berekening van de bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
  • Met ingang van 2020 is in de Q&A verduidelijkt dat voor de bepaling van de deeltijdfactor voor een topfunctionaris zonder dienstbetrekking, als de deeltijdfactor niet is vastgesteld, het aantal productieve uren afgezet kan worden tegen het aantal productieve uren zoals wordt vastgesteld in de Handleiding Overheidstarieven (HOT) van het betreffende jaar.
  • Er zijn Q&A’s toegevoegd om te verduidelijken hoe wordt omgegaan met de afkoop van niet-opgenomen vakantiedagen bij beëindiging van het dienstverband. Zie onderstaand.