Verantwoordingsmodel WNT 2020

Het verantwoordingsmodel voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens over kalenderjaar 2020 is gepubliceerd.

Voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens publiceert het ministerie van BZK jaarlijks een verantwoordingsmodel WNT.

De belangrijkste wijzigingen in de diverse tabellen ten opzichte van het verantwoordingsmodel WNT 2019 zijn:

  • Het bedrag van de overschrijding is toegevoegd, in iedere tabel waar dit een verplicht te verantwoorden gegeven is.
  • De vermelding van de omvang van het dienstverband in uren per kalender is toegevoegd in de tabel voor de leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.
  • In de tabel voor de topfunctionaris die een totale bezoldiging van € 1.700 of meer ontvangt, zijn een aantal nieuwe gegevens opgenomen.
  • In de tabel voor de topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is, zijn een aantal nieuwe gegevens opgenomen.
  • Er is een nieuwe tabel voor de topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is.

Voor een nadere uitwerking van genoemde wijzigingen kunt u (de toelichting bij) het verantwoordingsmodel raadplegen.