Algemeen bezoldigingsmaximum 2021 vastgesteld op € 209.000

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

Voor 2021 is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 209.000. Het besluit vindt u hier.

Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2021 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 27.700 per maand voor de eerste zes maanden en € 21.000 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2021 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 199.

De sectorale regelingen voor 2021 in de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden uiterlijk november 2020 vastgesteld en gepubliceerd.