Beleidsregels WNT 2021 vastgesteld

De minister van BZK heeft in de afgelopen maanden het normenkader voor 2021 vastgesteld. Als laatste zijn de Beleidsregels WNT 2021 vastgesteld.

Ten opzichte van de Beleidsregels 2020 is het volgende gewijzigd. Er zijn enkele ontbrekende wetsartikelen en van toepassing zijnde artikelen van de Uitvoeringsregeling toegevoegd die gevolgen hebben voor het van toepassing zijnde bezoldigingsmaximum van topfunctionarissen. Voorts is naar aanleiding van signalen uit het veld het verschil verduidelijkt tussen een op grond van de Wet normering topinkomens genormeerde ontslagvergoeding en een niet genormeerde wettelijke transitievergoeding.