Uitstel openbaarmaking WNT-gegevens 2020 in verband met coronacrisis

In de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is in de artikelen 7, 8, 16 en 23, voor zover relevant voor de WNT, geregeld dat de termijn voor aanbieding van de jaarrekening van een rechtspersoon met maximaal vier of vijf maanden kan worden uitgesteld (tot uiterlijk 1 november 2020) in verband met de coronacrisis. Bij Besluit van 24 maart 2021 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19 is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid tot 1 juni 2021 verlengd. Tot 1 juni 2021 kunnen WNT-instellingen besluiten tot uitstel van vaststelling van hun jaarrekening betreffende het kalenderjaar 2020.

Dit is ook in 2021 relevant voor WNT-instellingen die de WNT-verantwoording opnemen in de jaarrekening (conform artikel 4.1 WNT). De uitstelmogelijkheid ten aanzien van de jaarrekening geldt dan meteen ook voor het openbaar maken van de WNT-verantwoording en hoeft niet apart geregeld of gevraagd te worden, zie artikel 5c, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling WNT. De datum waarop de WNT-verantwoording via internet openbaar gemaakt moet worden, verschuift met de datum waarop de jaarrekening vastgesteld wordt.

Echter, per sector gelden afwijkende data voor de aanlevering van WNT-gegevens bij de verantwoordelijke minister via elektronische weg als bedoeld in artikel 4.1, vijfde lid, WNT.

Voor WNT-instellingen in de sector zorg en welzijn die verplicht zijn om via DigiMV hun jaarverantwoording aan te leveren geldt dat de jaarverantwoording over verslagjaar 2020 in verband met de COVID-19 crisis vóór 1 oktober 2021 in plaats van 1 juni 2021 kan worden aangeleverd.  

De Autoriteit Woningcorporaties hanteert de datum van 1 juli 2021 voor het aanleveren van de WNT-verantwoording 2020 door woningcorporaties. De Inspectie van het Onderwijs hanteert ook de datum van 1 juli 2021 voor het aanleveren van de WNT-verantwoording 2020 door onderwijsinstellingen.